Storbarn: Bikuben og Maurtua

Våre storbarnsavdelinger er for barn i alderen 3-6 år. Personalet består av 4 pedagogiske ledere , 2 Barne - og ungdomsarbeidere og 2 assistenter. Våre kjerneverdier er omsorg, respekt og glede . Vi ønsker at våre verdier, holdninger og faglige kompetanse skal være med på å gi barna en god, trygg og lærerik hverdag i barnehagen.

Bikuben og Maurtua er våre to storbarnsavdelinger - 24 barn og 4 voksne på hver avdeling.

På en storbarnsavdeling kan det være et stort sprang fra liten til stor. Alle barn er forskjellig, noen trenger mer støtte og veiledning både med tanke på språk, sosial og emosjonell utvikling og motorikk. Vi ønsker at avdelingen skal være en god læringsarena for alle våre barn uansett alder og forutsetninger. Vår organisering av barnegruppa skal ta utgangspunkt i at alle barn skal ha muligheten til å få venner, erfare læring og delta i lek. Barna skal få utfolde seg og samtidig bli sett, hørt og tatt på alvor.

For best mulig å nå vår målsetting om at alle barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor, har vi valgt å dele barnegruppen inn i aldersinndelte klubber. Dette også for å skape og opprettholde samhold og vennskap på tvers av våre to avdelinger.

- 3 åringene i Klatremusklubben

- 4 åringene i Bjørneklubben

- 5 åringene i Ugleklubben

Vi har faste ansvarlige voksne på våre klubber som også stort sett er med på de faste klubbvise turdagene og ved klubbaktiviteter inne i barnehagen. De har også et spesielt ansvar for "sine barn" i hverdagen ellers og i forbindelse med foreldresamtaler. Men ønsker å presisere at personalet har ansvaret for alle barna på avdelingen, derfor varierer vi også med hvilke voksne som er med på tur slik at alle er godt kjent.

På storbarn ønsker vi å legge opp til en aktiv og spennende hverdag hvor barna har stor innflytelse. Barnets beste skal stå i fokus og skal være rettningsgivende for all planlegging. Vi har faste turdager tre dager i uken, turene er både klubbvis og på tvers av alder. Vi tilbringer mye tid ute på tur og ute i barnehagen. Vi har både ei grillhytte og ute/innerom på vårt uteområdet. Like utenfor barnehagen har vi Hundremeterskogen. Et området vi benytter mye. I denne lille skogen får barna en unik mulighet til å observere forandringene i årstidene, undre seg, utforske og tilegne seg kunnskap om naturen.

Vi ønsker å behandle alle barn med omsorg, respekt og toleranse. Barna på Storbarn skal oppleve at de er betydningsfulle og at de er en del av et fellesskap de årene de er hos oss.

 

Oversikt over de ansatte finner du her.

E-post: storbarn@markaplassen-barnehage.no